Subnavigatie

X

Over T.O.F.-R.T.V.

Als eerste wil ik u van harte welkom heten op de site van T.O.F.-R.T.V.

T.O.F. staat voor Tilburgse Omroep Favoriet R.T.V. staat voor Radio TeleVisie
TOF-RTV is een Vereniging met Volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) en met Representatieve Programmaraad.
De vereniging heeft tot doel: ‘Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Tilburg ‘Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn’.
‘De vereniging gebruikt haar (komende) zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente’.
‘Zij tracht dit doel en al te hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen welke voor de verwezenlijking van het doel der vereniging bevorderlijk zijn’.